Informe

Anàlisi de les necessitats socials de las persones grans

Inclusió social
Luis Ayala, Universidad Rey Juan Carlos i EQUALITAS;Olga Cantó Sánchez, Universidad Rey Juan Carlos i EQUALITAS;Carolina Navarro Ruiz, UNED i EQUALITAS;Marina Romaguera de la Cruz, Universidad de Alcalá i EQUALITAS

La gent gran té més estabilitat econòmica i pitjors condicions de salut. Analitzem la situació d’aquest segment de la població abans del canvi dràstic causat per la covid-19.

Secció

Resum executiu

Inclusió social

Els indicadors mostren que la dificultat per arribar a final de mes o la pobresa crònica són menors en aquest col·lectiu que en el total de la població.

Resum executiu

Secció

La situació a Espanya

Inclusió social

Abans de l’impacte negatiu de la covid-19 sobre la salut de la gent gran, les dades disponibles mostraven que Espanya és el segon país de la UE, darrere de França, amb més esperança de vida en aquest col·lectiu.

La situació a Espanya

Secció

La situació a Europa

Inclusió social

Malgrat que la taxa de pobresa de la gent gran és força semblant a la mitjana europea, cal destacar que a Espanya els habitatges d’ancians presenten millors condicions que en altres països europeus.

La situació a Europa

Secció

Polítiques públiques

Inclusió social

Espanya és el país de la Unió Europea on és més gran la diferència entre l’efecte de les prestacions monetàries sobre la pobresa del conjunt de la població i de la gent gran, amb un clar avantatge favorable a aquest col·lectiu.

Polítiques públiques