Publicador de continguts

Resum executiu - Necessitats socials de les persones grans

Secció

Resum executiu - Necessitats socials de les persones grans


Inclusió social
Els indicadors mostren que la dificultat per arribar a final de mes o la pobresa crònica són menors en aquest col·lectiu que en el total de la població.
La situació a Espanya - Necessitats socials de las persones grans

Secció

La situació a Espanya - Necessitats socials de las persones grans


Inclusió social
Abans de l’impacte negatiu de la covid-19 sobre la salut de la gent gran, les dades disponibles mostraven que Espanya és el segon país de la UE, darrere de França, amb més esperança de vida en aquest col·lectiu.
La situació a Europa - Necessitats socials de las persones grans

Secció

La situació a Europa - Necessitats socials de las persones grans


Inclusió social
Malgrat que la taxa de pobresa de la gent gran és força semblant a la mitjana europea, cal destacar que a Espanya els habitatges d’ancians presenten millors condicions que en altres països europeus.
Polítiques públiques - Necessitats socials de las persones grans

Secció

Polítiques públiques - Necessitats socials de las persones grans


Inclusió social
Espanya és el país de la Unió Europea on és més gran la diferència entre l’efecte de les prestacions monetàries sobre la pobresa del conjunt de la població i de la gent gran, amb un clar avantatge favorable a aquest col·lectiu.