Resum executiu

Secció

Resum executiu


Inclusió social

Els indicadors mostren que la dificultat per arribar a final de mes o la pobresa crònica són menors en aquest col·lectiu que en el total de la població.

La situació a Espanya

Secció

La situació a Espanya


Inclusió social

Abans de l’impacte negatiu de la covid-19 sobre la salut de la gent gran, les dades disponibles mostraven que Espanya és el segon país de la UE, darrere de França, amb més esperança de vida en aquest col·lectiu.

La situació a Europa

Secció

La situació a Europa


Inclusió social

Malgrat que la taxa de pobresa de la gent gran és força semblant a la mitjana europea, cal destacar que a Espanya els habitatges d’ancians presenten millors condicions que en altres països europeus.

Polítiques públiques

Secció

Polítiques públiques


Inclusió social

Espanya és el país de la Unió Europea on és més gran la diferència entre l’efecte de les prestacions monetàries sobre la pobresa del conjunt de la població i de la gent gran, amb un clar avantatge favorable a aquest col·lectiu.