Com afecten el gènere, l’experiència professional i el nombre de casos les decisions judicials sobre la violència de parella a Espanya?

Joan-Josep Vallbé i Carmen Ramírez-Folch, Departament de Ciències polítiques, Universitat de Barcelona
Projecte seleccionat en la Convocatòria de Recerca Social 2019 (LCF/PR/SR19/52540006)

A partir d'una gran quantitat de dades públiques disperses, s'estima l’efecte dels incentius (com el gènere) i alhora de les restriccions (com l’experiència professional i el nombre de casos) que tenen els jutges en les decisions relatives a les ordres per protegir les víctimes de violència de parella. S'observa que els jutges decideixen més a favor de les víctimes de violència de parella a mesura que adquireixen experiència professional, sobretot en el cas de les jutges dones. Amb tot, com que un nombre elevat de casos redueix el temps disponible per prendre decisions, els jutges més enfeinats tendeixen a aprovar ordres d’allunyament en una proporció menor que no pas els seus homòlegs menys ocupats. Aquest efecte negatiu del volum de casos és molt més acusat entre els jutges que no pas entre les jutgesses. En definitiva, el gènere dels jutges pesa quan s’han de prendre decisions en casos en què estan en joc els drets de les dones, però aquest efecte depèn en gran mesura de factors externs, com el nombre de casos que té un jutjat.
Punts clau
 • 1
     Aquests últims vint anys, la taxa d’aprovació d’ordres d’allunyament per a dones víctimes de violència de parella ha disminuït cinc punts, tot i que actualment a Espanya les jutgesses representen al voltant del 70 % del total de jutges dels tribunals inferiors i que tendeixen a aprovar ordres d’allunyament en una proporció més elevada que no pas els jutges.
 • 2
     Les decisions judicials depenen de factors condicionants. Per exemple, normalment el gènere dels jutges és un fort indicador de les decisions judicials en els casos en què el gènere del demandant és important per als drets que hi ha en joc. A més, l’experiència professional dels jutges i el volum de casos limiten la seva capacitat de prendre decisions amb temps suficient i amb un grau d’incertesa baix.
 • 3
     L’activitat judicial augmenta els costos de la informació associada a les decisions judicials sobre els casos de violència de parella i disminueix la probabilitat que els jutges, tant homes com dones, concedeixin ordres d’allunyament. Això té conseqüències negatives per a les víctimes de VP.
 • 4
     A mesura que els jutges tenen més experiència professional, hi ha menys incertesa a l’hora de prendre decisions, i això augmenta la taxa d’aprovació d’ordres d’allunyament. Aquest efecte és més acusat en les jutgesses, encara que s’enfrontin a una gran quantitat de casos. En canvi, l’experiència professional no té cap efecte sobre la manera com decideixen sobre casos de violència de parella els jutges homes que s'encarreguen d'un gran nombre de casos.
 • 5
     Fins i tot en el cas de jutges amb una gran experiència, l'augment de casos té un efecte molt perjudicial sobre la probabilitat que es concedeixin ordres d'allunyament a les víctimes, sobretot quan els casos són vistos per jutges homes.

Els efectes previstos de la interacció entre l’experiència professional, el volum de casos i el gènere mostren que, entre els jutges homes, l’efecte positiu de l’experiència professional disminueix quan augmenta l’activitat judicial, fins al punt d’arribar a desaparèixer en el màxim d’activitat judicial. 

Els tres gràfics mostren l’efecte de l’experiència professional dels jutges sobre la probabilitat que els jutges i les jutgesses concedeixin una ordre d’allunyament. Cada un dels gràfics representa aquest efecte en diferents graus d’activitat judicial, i transmet la idea que un augment del nombre de casos incrementa els costos d’informació del jutge a l’hora de prendre una decisió. El gràfic de l’esquerra mostra que, quan els costos d’informació són baixos, tant els jutges com les jutgesses augmenten la taxa d’aprovació a mesura que tenen més experiència. Els gràfics del centre i de la dreta mostren el que li passa a l’efecte de l’experiència quan augmenten els costos d’informació: com més elevat és el nombre de casos, l’efecte de l’experiència és el mateix per a les jutgesses però desapareix en el cas dels jutges. 

Classificació

Autors

Joan-Josep Vallbé i Carmen Ramírez-Folch , Departament de Ciències polítiques, Universitat de Barcelona

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Activitat

Cicle de conferències a CaixaForum Macaya: “El futur de la (des)igualtat de gènere”

En col·laboració amb el Centre d'Estudis Demogràfics, organitzem aquest cicle de conferències per analitzar velles i noves bretxes de gènere ocupacionals.

Infodada

Doctorats segons les diferents branques del coneixement, per sexe

Mentre que la participació de dones doctores a Portugal se situa per sobre de la mitjana de l’EU‑27 en totes les branques de coneixement considerades, a Espanya, la participació de dones doctores se situa per sota de la mitjana europea a les branques d’art, humanitats i ciències socials.

Article

La Formació Professional a Catalunya: rendiment acadèmic, modalitat dual i gènere

Mentre que les dones continuen apostant per graus més socials, aquest informe indica que les ocupacions més necessàries el 2030 seran les vinculades a l’economia digital

Infodada

Feminització de les tasques de cura

El 10 % de les dones d’Espanya fan tasques de cures, percentatge que supera de lluny el 5 % dels homes cuidadors.

Bones pràctiques

El disseny de les prestacions per fill a càrrec: la importància de les deduccions fiscals reemborsables

Les prestacions per fill milloren la situació econòmica de les famílies i semblen positives per augmentar la taxa de fecunditat. Com es poden dissenyar amb eficiència?

També et pot interessar

Infodada

Percentatge de persones que se situen per damunt dels seus pares o avis en l'escala social

Percentatge de persones que se situen per damunt dels seus pares o avis en l'escala social

Inclusió social

El 29 % dels espanyols se situen socialment per sobre dels pares i més del 40 % opinen que han ascendit en l’escala social respecte dels avis.

Infodada

Nombre de generacions necessàries perquè els nascuts en famílies d'ingressos baixos es puguin acostar al nivell mitjà d'ingressos en la seva societat

Nombre de generacions necessàries perquè els nascuts en famílies d'ingressos baixos es puguin acostar al nivell mitjà d'ingressos en la seva societat

Inclusió social

Segons aquest indicador, a Espanya calen 4 generacions per millorar els ingressos d’una família amb una economia precària.

Infodada

Taxa de fecunditat

Taxa de fecunditat

Inclusió social

La taxa de fecunditat de les dones a Espanya és d’1,23 fills per dona, el segon país de la Unió Europea amb la taxa més baixa.