Publicador de continguts

Article

Com afecten el gènere, l’experiència professional i el volum de feina les decisions judicials sobre la violència de gènere a Espanya?

Joan-Josep Vallbé i Carmen Ramírez-Folch, Departament de Ciències polítiques, Universitat de Barcelona
Projecte seleccionat en la Convocatòria de Recerca Social 2019 (LCF/PR/SR19/52540006)

A partir d'una gran quantitat de dades públiques disperses, s'estima l’efecte dels incentius (com el gènere) i alhora de les restriccions (com l’experiència professional i el volum de feina) que tenen els jutges en les decisions relatives a les ordres per protegir les víctimes de violència de gèneregènere. S'observa que els jutges decideixen més a favor de les víctimes de violència de gèneregènere a mesura que adquireixen experiència professional, sobretot en el cas de les jutgesses. Amb tot, com que un volum de feina elevat redueix el temps disponible per prendre decisions, els jutges més enfeinats tendeixen a aprovar ordres de proteccióde protecció en una proporció menor que no pas els seus homòlegs menys ocupats. Aquest efecte negatiu del volum de casos és molt més acusat entre els jutges que no pas entre les jutgesses. En definitiva, el gènere dels jutges pesa quan s’han de prendre decisions en casos en què estan en joc els drets de les dones, però aquest efecte depèn en gran mesura de factors externs, com el nombre de casos que té un jutjat.
Punts clau
 • 1
     Aquests últims vint anys, el percentatge d’aprovació d’ordres de protecció per a dones víctimes de violència de gènere ha disminuït cinc punts, tot i que actualment a Espanya les jutgesses representen al voltant del 70 % del total de jutges dels tribunals de primera instància i que tendeixen a aprovar ordres de protecció en una proporció més elevada que no pas els jutges.
 • 2
     Les decisions judicials depenen de factors condicionants. Per exemple, normalment el gènere dels jutges és un fort indicador de les decisions judicials en els casos en què el gènere del demandant és important per als drets que hi ha en joc. A més, l’experiència professional dels jutges i el volum de casos limiten la seva capacitat de prendre decisions amb temps suficient i amb un grau d’incertesa baix.
 • 3
     L’activitat judicial augmenta els costos de la informació associada a les decisions judicials sobre els casos de violència de gènere i disminueix la probabilitat que els jutges, tant homes com dones, concedeixin ordres de protecció. Això té conseqüències negatives per a les víctimes de violència de gènere (VG).
 • 4
     A mesura que els jutges tenen més experiència professional, hi ha menys incertesa a l’hora de prendre decisions, i això augmenta el percentatge d’aprovació d’ordres de protecció. Aquest efecte és més acusat en les jutgesses, encara que s’enfrontin a una gran quantitat de casos. En canvi, l’experiència professional no té cap efecte sobre la manera com decideixen sobre casos de violència de gènere els jutges homes que tenen un gran volum de casos.
 • 5
     Fins i tot en el cas de jutges amb una gran experiència, l'augment de casos té un efecte molt perjudicial sobre la probabilitat que es concedeixin ordres de protecció a les víctimes, sobretot quan els casos són vistos per jutges homes.
11_OS_0522_Grafico_0_CAT.png

Els efectes previstos de la interacció entre l’experiència professional, el volum de casos i el gènere mostren que, entre els jutges homes, l’efecte positiu de l’experiència professional disminueix quan augmenta judicial el volum de feina, fins al punt d’arribar a desaparèixer en el màxim de volum de casos.
 
Els tres gràfics mostren l’efecte de l’experiència professional dels jutges sobre la probabilitat que els jutges i les jutgesses concedeixin una ordre de protecció. Cadascun dels gràfics representa aquest efecte en diferents graus d’activitat judicial, i transmet la idea que un augment del nombre de casos incrementa els costos d’informació del jutge a l’hora de prendre una decisió. El gràfic de l’esquerra mostra que, quan els costos d’informació són baixos, tant els jutges com les jutgesses augmenten el percentatge d’aprovació a mesura que tenen més experiència. Els gràfics del centre i de la dreta mostren el que li passa a l’efecte de l’experiència quan augmenten els costos d’informació: com més elevat és el nombre de casos, l’efecte de l’experiència és el mateix per a les jutgesses però desapareix en el cas dels jutges. 

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

Desigualtat de gènere en la feina remunerada i no remunerada després de la pandèmia

Després de la pandèmia, el 30% dels homes i el 33% de les dones amb fills menors teletreballen algun dia de la setmana. Segons aquest estudi, això podria afavorir més igualtat amb relació a les responsabilitats familiars.

Article

Els homes, ¿viuen en llars amb més patrimoni que les dones?

Hi ha una bretxa de gènere pel que fa al patrimoni de les llars? Segons aquest estudi, la diferència es fa més evident en edats avançades, ja que en la vellesa les dones tenen més probabilitats d’enviudar i veure limitat el seu patrimoni.

Article

L’àmbit de les STEM no atreu el talent femení

A Espanya, només el 16% dels professionals de l'àrea de les STEM són dones. Analitzem aquesta bretxa de gènere.

Infodada

Doctorats segons les diferents branques del coneixement, per sexe

Mentre que la participació de dones doctores a Portugal se situa per sobre de la mitjana de l’EU‑27 en totes les branques de coneixement considerades, a Espanya, la participació de dones doctores se situa per sota de la mitjana europea a les branques d’art, humanitats i ciències socials.

També et pot interessar

Joves, oportunitats i futur

Dossier

Joves, oportunitats i futur


Inclusió social

A quins reptes s’enfronten els joves d’Espanya i Portugal? En el dotzè Dossier de l’Observatori Social ho analitzem.

Entrevista Robert Pogue Harrison joves

Entrevista

Entrevista Robert Pogue Harrison joves


Inclusió social

Robert Pogue Harrison examina el concepte de joventut des del punt de vista de la filosofia i els estudis culturals. Com la definim?

Temporalitat treballadors joves

Article

Temporalitat treballadors joves


Inclusió social

La reducció de la temporalitat dels joves a partir de la reforma laboral resulta molt evident a Espanya i gairebé imperceptible a Portugal. Per què?