Bones pràctiques

L’efecte dels programes de jubilació anticipada sobre l’ocupació juvenil

Des dels anys setanta, l’edat efectiva de jubilació s’ha avançat respecte a l’edat prevista a la normativa, però els darrers anys molts països de l’OCDE han frenat aquesta tendència. Contràriament al que es desprèn d’una concepció força generalitzada, endarrerir la sortida del mercat laboral no fa baixar l’ocupació juvenil, sinó que podria impulsar-la.

Dades bàsiques

  • Àmbit geogràfic: països de l’OCDE.

1. Context

L’increment de l’esperança de vida i la reduïda natalitat posen en risc la sostenibilitat a llarg termini dels actuals sistemes de pensions. Molts països han optat per endarrerir l’edat de jubilació obligatòria per augmentar així les cotitzacions a la seguretat social i fer que baixi, al mateix temps, el nombre de pensionistes. No obstant això, hi ha un discurs que alerta sobre l’augment de la desocupació que aquesta mesura podria comportar per a les generacions més joves.
 

2. Debat

Böheim i Nice (2019) defensen que l’argument que la jubilació anticipada incrementa l’ocupació juvenil es fonamenta en dues premisses falses. En primer lloc, no hi ha motius per considerar que el nombre de llocs de treball sigui limitat; al contrari, comprovem que, a mesura que les economies esdevenen més complexes i especialitzades, es tendeix a la creació de noves ocupacions. La prolongació de la vida laboral, d’aquesta manera, sembla que repercuteix positivament en tots els grups d’edat i que estimula la generació de nous llocs de treball. La segona premissa que Böheim i Nice qüestionen és que els treballadors de més edat són fàcilment substituïbles per persones més joves, la qual cosa contradiu també les evidències sobre aquest aspecte.

L’examen dels efectes que les recents reformes dels sistemes de pensions han tingut en l’edat efectiva de jubilació i l’ocupació juvenil ofereixen més llum a aquest respecte. Els resultats d’aquests canvis posen de manifest que les taxes d’ocupació de les persones més grans es correlacionen positivament amb les taxes d’ocupació juvenil, encara que se’n desconeixen les causes.

Segons les dades disponibles, la jubilació anticipada no té l’efecte d’augmentar l’ocupació juvenil, però en canvi sí que sembla que incideix negativament sobre el creixement econòmic. En aquest sentit, exigirà a les generacions més joves que s’esforcin més per mantenir el nivell de les pensions, tant si és assumint una càrrega impositiva més gran com contractant plans de pensions privats complementaris.

3. Conclusions

La jubilació anticipada implica més costos laborals i pot disminuir la demanda de mà d’obra de qualsevol edat. Són molts els països de l’OCDE que revisen els seus sistemes de cotitzacions i prestacions socials per incentivar la permanència de les persones grans en el mercat laboral. Aquesta mena de mesures no sembla que impliquin riscos d’augmentar la desocupació entre els joves, sinó més aviat al contrari: impulsarien l’ocupació en aquest grup d’edat. Per contra, l’envelliment de la població laboral podria minvar la capacitat d’innovació de les empreses (Böheim i Nice, 2019).

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

Com són les condicions laborals i de vida dels artistes i els professionals de la cultura?

Es pot viure de l’art? Segons aquest estudi, més de la meitat dels professionals perceben dificultats a l’hora de viure de la seva feina i el 60% declaren que guanyen menys de 1.500 euros. El col·lectiu més vulnerable són els artistes joves.

Infodada

Beneficis socials per programes

Un 23,1 % del PIB d’Espanya es destina a programes d’atenció a la gent gran, salut, atur, discapacitat, família, exclusió social i habitatge.

Infodada

Feminització de les tasques de cura

El 10 % de les dones d’Espanya fan tasques de cures, percentatge que supera de lluny el 5 % dels homes cuidadors.

Infodada

Solidaritat intergeneracional

El 34,8 % dels avis d’Espanya s’ocupen habitualment dels nets, una xifra molt superior a la mitjana europea.

Infodada

Participación en las prestaciones del estado del bienestar

Entre el 2008 i el 2018, van augmentar les prestacions a la vellesa, però no es van millorar els ajuts familiars.

També et pot interessar

Desigualtat de gènere en la feina remunerada i no remunerada després de la pandèmia

Article

Desigualtat de gènere en la feina remunerada i no remunerada després de la pandèmia


Inclusió social

Després de la pandèmia, el 30% dels homes i el 33% de les dones amb fills menors teletreballen algun dia de la setmana. Segons aquest estudi, això podria afavorir més igualtat amb relació a les responsabilitats familiars.

Com prevenir la discriminació i l’exclusió social a Espanya

Article

Com prevenir la discriminació i l’exclusió social a Espanya


Inclusió social

A Espanya, no tots els grups immigrants es perceben de la mateixa manera. Segons aquest estudi, el 35,9 % dels ciutadans autòctons van declarar tenir contactes positius amb marroquins, mentre que la xifra s’incrementa fins al 59,8 % en la relació amb persones d’origen llatinoamericà.

Revisió sistemàtica de la recerca sobre vulnerabilitat rural

Article

Revisió sistemàtica de la recerca sobre vulnerabilitat rural


Inclusió social

Aquest article presenta una revisió sistemàtica de la literatura sobre recerca en matèria de vulnerabilitat rural per identificar les diferents tendències relatives a les fonts de vulnerabilitat socioambiental a l'Espanya rural.