Publicador de continguts

Resum executiu - Necessitats socials: habitatge

Secció

Resum executiu - Necessitats socials: habitatge


Inclusió social
L’accés a un habitatge digne continua sent difícil per als grups socials més vulnerables, com ara els joves o les famílies treballadores amb rendes baixes.

Secció

La situació a Espanya - Necessitats socials: habitatge


Inclusió social
Anàlisi de la situació a Espanya, amb indicadors sobre el cost d’accés al lloguer i la compra d’habitatge, les condicions dels habitatges i la capacitat de satisfer les necessitats energètiques.

Secció

La situació a Europa - Necessitats socials: habitatge


Inclusió social
El cost del lloguer i els endarreriments en els pagaments de la hipoteca són més grans a Espanya que a la majoria de països europeus. Altres indicadors, com el de la sobreocupació, mostren un comportament millor respecte d’Europa.

Secció

Polítiques públiques - Necessitats socials: habitatge


Inclusió social
Durant la crisi van disminuir els ajuts a l’habitatge, i l’efecte reductor de la pobresa d’aquests ajuts és molt inferior al dels països europeus. Paral·lelament, l’habitatge protegit va assolir mínims històrics l’any 2017.