Publicador de continguts

Bones pràctiques

Programa Incorpora

Incorpora és un programa d’integració sociolaboral que promou la inserció laboral de joves en situació o risc d’exclusió social.

Rosa Suñol, directora,
Institut Universitari Avedis Donabedian – UAB;

Problemàtica

La destrucció d’ocupació és considerable a Europa, però, a Espanya, ha estat especialment intensa i ha afectat en major mesura els joves.

Entre les debilitats estructurals que influeixen en aquest fenomen hi ha l’elevada taxa d’abandonament esco­lar, la polarització del mercat de tre­ball, l’escàs pes relatiu de la formació professional de grau mitjà i el difícil accés al mercat laboral dels grups en risc d’exclusió social.

A aquests factors de risc s’hi han d’afegir els de tipus socioeconòmic: viure en un entorn desfavorable, no te­nir ingressos, ser víctima de possibles situacions d’abús, etc. Concretament, dels joves atesos pel Programa Incor­pora el 2016, observem que un 9,4% tenen alguna discapacitat intel·lec­tual; un 5,6%, una discapacitat física; un 4,3% pateixen un trastorn mental, un 5,0% són joves tutelats o extute­lats; un 5,1% han estat privats de lli­bertat, i el 24% són joves immigrants.

1. Plantejament

El treball conjunt entre les entitats del Programa Incorpora d’un mateix territori contribueix a millorar els resultats en termes reals de la integració laboral.

Es duu a terme per mitjà d’una xarxa de 380 entitats que treballen conjunta­ment per facilitar oportunitats d’ocupa­ció. Es desplega una àmplia cartera de serveis per a joves, que inclou:

1. Serveis als joves: valoració inte­gral, orientació i disseny de l’itinerari individualitzat, amb l’acompanyament oportú. A més a més, inclou 150 punts de formació Incorpora i 42 punts d’au­toocupació.

2. Serveis a empreses: es dona su­port en l’exercici de la responsabilitat social corporativa, els processos de preselecció, el seguiment de la incor­poració, l’assessorament, la formació i les pràctiques a mida de les neces­sitats de l’empresa. Ben aviat, mitjan­çant un programa cofinançat pel Fons Social Europeu, es facilitaran ajuts directes a les empreses per a la con­tractació de joves.

2. Resultats

Els resultats indiquen que un bon programa d’acompanyament del jove incideix en l’efectivitat del procés d’inserció laboral, i que cal continuar treballant per millorar l’accessibilitat de col·lectius amb elevat risc d’exclusió social.

L’any 2016 el Programa Incorpora va atendre 22.473 joves, dels quals 7.003 van aconseguir una inserció laboral (31,2%). Es van generar 8.359 insercions i 174 iniciatives d’autoocu­pació. Un 47% dels contractes van ser per a dones i la mitjana de dura­da dels contractes va ser entre un i tres mesos. Entre les principals àrees d’activitat cal destacar la de serveis de restauració i comerç (41,5%), la de joves treballadors no qualificats en serveis (17,2%) i la de peons (13,1%). Un 16% d’aquests joves presentaven una discapacitat.

Després de deu anys de funciona­ment del Programa Incorpora, són molts els reptes que s’han afrontat per donar respostes a una realitat dinàmica i canviant en matèria d’ocu­pació dels joves.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la plataforma online del Programa Incorpora de ”la Caixa”, amb dades de l’1 de gener al 31 de desembre de 2016, i el Model Incorpora d’integració sociolaboral de ”la Caixa”, publicat el 2016.

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Dossier

Joves, oportunitats i futur

A quins reptes s’enfronten els joves d’Espanya i Portugal? En el dotzè Dossier de l’Observatori Social ho analitzem.

Entrevista

Entrevista Robert Pogue Harrison joves

Robert Pogue Harrison examina el concepte de joventut des del punt de vista de la filosofia i els estudis culturals. Com la definim?

Article

Temporalitat treballadors joves

La reducció de la temporalitat dels joves a partir de la reforma laboral resulta molt evident a Espanya i gairebé imperceptible a Portugal. Per què?

Article

Relacions personals de la població jove a Espanya i Portugal

Quins factors contribueixen més a l’aïllament social del jovent? Analitzem la influència de la xarxa familiar als països del sud d’Europa.

Article

Desigualtat en emissions de carboni a Espanya segons la renda i l’edat

També et pot interessar

Joves, oportunitats i futur

Dossier

Joves, oportunitats i futur


Inclusió social

A quins reptes s’enfronten els joves d’Espanya i Portugal? En el dotzè Dossier de l’Observatori Social ho analitzem.

Entrevista Robert Pogue Harrison joves

Entrevista

Entrevista Robert Pogue Harrison joves


Inclusió social

Robert Pogue Harrison examina el concepte de joventut des del punt de vista de la filosofia i els estudis culturals. Com la definim?

Temporalitat treballadors joves

Article

Temporalitat treballadors joves


Inclusió social

La reducció de la temporalitat dels joves a partir de la reforma laboral resulta molt evident a Espanya i gairebé imperceptible a Portugal. Per què?