Publicador de continguts

Bones pràctiques

Work4Progress de la Fundació ”la Caixa”

El Banc Mundial indica que la generació actual és la que té més joves de la història de la humanitat. Tanmateix, un de cada quatre no pot trobar una feina en què cobri més d’1,25 dòlars al dia, la xifra en què se situa el llindar internacional de la pobresa extrema. Encara més, l’Organització Internacional del Treball assenyala que dos de cada cinc joves no tenen feina. Aquest problema és encara més greu en el cas de les dones, que tenen una probabilitat de trobar feina fins al 27% més baixa que no pas els homes.

Per aquest motiu, i d’acord amb l’agenda del 2030, el programa Work4Progress (W4P) que va llançar el 2017 la Fundació ”la Caixa” centra la seva acció en dones i joves en situació de vulnerabilitat a l’Índia, Moçambic, el Perú i Colòmbia. L’objectiu del programa és fomentar la innovació i l’ocupació de qualitat per a aquests col·lectius, amb un èmfasi especial en la innovació tecnològica sostenible i les feines verdes en l’àmbit rural.

Work4Progress vol anar més enllà del suport a projectes aïllats i impulsa plataformes d’innovació social per a l’acció i l’aprenentatge col·lectius en què es puguin escalar solucions innovadores, sobretot negocis inclusius que generin ocupació per a les dones i els joves. Actualment compta amb la implicació d’una xarxa formada per 50 organitzacions sòcies (de la societat civil, el món acadèmic, els sectors públic i privat), tant espanyoles com dels països d’actuació.

D’ençà de la seva creació, W4P incorpora estratègies d’innovació en tots els seus components. Per això promou noves eines d’escolta i identificació de necessitats a les comunitats; de cocreació i prototipatge juntament amb socis i beneficiaris, i d’escalatge per a aquelles iniciatives d’innovació tecnològica i generadores d’ocu- pació més eficients.

Fins ara el programa ha arribat a més de 140.000 persones, de les quals més del 60% són dones i més del 46%, joves. S’han definit i provat 166 prototipus de negocis, serveis i innovacions tecnològiques que han permès endegar més de 19.000 empreses inclusives i generar més de 40.000 nous llocs de treball.
El programa cerca de manera activa crear oportunitats per a la joventut en el medi rural. La fase d’escolta ha mostrat a tots els països on s’implementa W4P que la població jove aspira a aconseguir un lloc de treball més enllà de les feines del camp.

Per donar resposta a aquesta necessitat, en el marc de W4P s’han engegat iniciatives especialment adreçades a aquesta població jove, com ara centres de desenvolupament empresarial per formar, incubar i acompanyar l’emprenedoria juvenil; borses de treball per a la inserció laboral de joves en  
empreses locals; línies de formació professional i pràctiques en empreses locals; línies de crèdit especialment adreçades als joves, o una xarxa de punts de suport a emprenedors encapçalats per joves, entre més projectes. Tot plegat ha permès de crear més de 18.000 llocs de treball per als joves.
L’avaluació de l’impacte experimental del programa W4P al Perú duta a terme per l’Institut Grade ha permès d’apreciar un canvi positiu de narratives entre el jovent: el 43% considera que hi ha més oportunitats econòmiques a la seva comunitat (enfront del 19% a les comunitats on no s’ha aplicat el programa).

El programa Work4Progress ha estat dissenyat amb una metodologia Think and Do Tank segons la qual les organitzacions afiliades experimenten sobre el terreny, alhora que mitjançant l’avaluació evolutiva i la col·laboració del comitè assessor extern es canalitza aquest coneixement i es comparteix amb centres de pensament i acció a escala internacional. Així, a més a més del treball de camp, fomenta espais de generació de coneixement com ara esdeveniments, publicacions i el W4P Virtual Lab, l’espai en línia on convergeixen totes les organitzacions implicades.

La Fundació ”la Caixa” promou l’aliança amb altres organitzacions donants per a incor- porar més fons al programa amb l’objectiu últim d’augmentar-ne l’impacte. Un exemple en són les aliances amb la SBI Foundation a l’Índia o amb la Fundación Grupo Social a Colòmbia. Des del 2017, el programa W4P ha aconseguit sumar el 40% de fons de cofinançament als fons aportats per la Fundació ”la Caixa”.

En aquest moment treballa en una estratègia d’inversió d’impacte amb l’objectiu de desenvolu- par instruments innovadors de finançament, més enllà de fons no reemborsables i en col·laboració amb actors locals. L’objectiu és ampliar i accelerar aquelles iniciatives econòmiques i de creació d’ocupació –sobretot negocis inclusius per a dones i joves– que demostrin més potencial d’impacte i sostenibilitat.

Reconeixements

Fins ara el programa ha rebut diversos reconeixements, com ara la presentació al Paris Peace Forum 2023 i a la Impact Week organitzada per la European Venture Philanthropy Association (Torí, 2023). També s’ha valorat positivament als informes Cotec d’Innovació (2020) i a Taking the pulse of the European Foundation Sector, de l’ESADE Center for Social Impact, el 2022. D’altra banda, W4P Índia ha obtingut el premi Development Catalysts 2022 pel seu impacte sistèmic.

Abans, W4P havia rebut el premi SDG Good Practices l’any 2021 i el premi Iberdrola a la cooperació energètica (2019); el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament l’havia adoptat com a bona pràctica (2019) i el Banc Mundial l’havia inclòs al dossier «Solutions for Youth Employment» (2019).

Aquests exemples il·lustren els beneficis que ha tingut el programa en diversos contextos i des de perspectives diferents.

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Dossier

Joves, oportunitats i futur

A quins reptes s’enfronten els joves d’Espanya i Portugal? En el dotzè Dossier de l’Observatori Social ho analitzem.

Entrevista

Entrevista Robert Pogue Harrison joves

Robert Pogue Harrison examina el concepte de joventut des del punt de vista de la filosofia i els estudis culturals. Com la definim?

Infodada

Indicadors sobre joventut dossier joves Espanya i Portugal

En aquesta secció es presenten una sèrie d’indicadors clau sobre la població jove a Espanya i Portugal. Aquests indicadors procedeixen de bases de dades europees i mundials (Eurostat i OCDE).

Article

Educació efectes oportunitats jovent

Quin impacte té l’educació en l’accés del jovent al mercat laboral?, i en les oportunitats de participació social, cultural i esportiva?

També et pot interessar

Educació efectes oportunitats jovent

Article

Educació efectes oportunitats jovent


Educació

Quin impacte té l’educació en l’accés del jovent al mercat laboral?, i en les oportunitats de participació social, cultural i esportiva?

Formació Professional Dual i inserció laboral a Catalunya

Article

Formació Professional Dual i inserció laboral a Catalunya


Educació

És l'FP Dual el model més avantatjós per a la incorporació laboral dels joves? Els graduats de la FP Dual treballen més dies a l'any i guanyen més.

Classes particulars i desigualtat econòmica a Espanya

Article

Classes particulars i desigualtat econòmica a Espanya


Educació

Un 33% de l’alumnat amb menys capacitat econòmica assisteix a classes particulars, en contrast amb el 57% de l’alumnat del perfil més alt. Els diferencials en la participació en activitats extraescolars pel que fa a la capacitat econòmica es fan més amplis a l’ESO.