Taxes de desocupació per sexe i grup d'edat en percentatge de la població activa (mitjana anual)

Aquest indicador proporciona informació sobre la situació del mercat de treball. La separació per sexe i grups d'edat permet detectar col·lectius potencialment vulnerables.

La taxa de desocupació és el percentatge de població activa que es troba a l'atur, però que busca feina activament i està disposada a treballar.