Moviments de població i taxes brutes a escala nacional

Tots dos indicadors proporcionen un mesurament quantitatiu dels canvis demogràfics en el període de referència.

L'indicador "Moviments de població" mesura la diferència entre la dimensió de la població al començament i al final del període considerat. Un canvi positiu en la població representa un creixement poblacional, mentre que un canvi negatiu n'indica una disminució. El canvi poblacional té dos components: el moviment natural de la població (naixements i defuncions) i el fenomen migratori. Les taxes brutes s'han multiplicat per 1.000 per facilitar-ne la presentació, de manera que el resultat s'expressa per 1.000 habitants (de la població mitjana). Les taxes brutes es presenten per al total de la població (en les quals es comptabilitzen tant els canvis naturals –naixements i defuncions– com els moviments migratoris) i solament per al fenomen migratori. Això permet veure l'efecte de la migració en els moviments poblacionals.