Percentatge de graduats en educació superior en camps relacionats amb la cultura sobre el total de graduats superiors, segons el sexe

Aquest indicador ens permet de conèixer el pes dels graduats superiors en àmbits relacionats amb la cultura pel que fa al total dels graduats superiors d'un país. La presentació de les dades per sexe ens indica si hi ha un predomini per part d'un sexe en els estudis relacionats amb la cultura.

Educació superior es refereix als nivells ISCED 5-8 de la Unesco. És a dir, que inclou l'educació terciària de cicle curt, els graus en educació terciària, els cursos de màster i especialització i els ensenyaments de doctorat. Els camps relacionats amb la cultura són: Arts i Humanitats, Periodisme i Comunicació i Arquitectura.

També et pot interessar