Bones pràctiques

Èxit per a tothom

Aquest és un programa integral que se centra en els processos de formació, en la millora dels plans d’estudi i en el suport a les famílies i al personal docent, a fi de garantir que tots els estudiants de preescolar i primària adquireixen les competències bàsiques del llenguatge.


Dades bàsiques
 

 • Nom original: Success for All (SfA).

 • Àmbit geogràfic: Estats Units.

 • Entitat impulsora: Success for All Foundation, entitat sense ànim de lucre.
  Departament d’Educació dels Estats Units.

 • Col·lectius als quals s’adreça: Infants en situació de desavantatge social.

 • Any d'inici: 1987
   

www.successforall.org

1. Context

Desenvolupat pel professor Robert Slavin i el seu equip del Center for Research on the Education of Students Placed at Risk, de la Universitat Johns Hopkins a Baltimore (Maryland), en col·laboració amb el Departament d’Educació de la ciutat, es va posar en marxa el 1987 a Baltimore mateix.

2. Objectius

 • Garantir que tots els estudiants, en acabar l’educació primària, hagin adquirit les competències bàsiques del llenguatge. 

 • Reduir el nombre d’estudiants derivats a classes especials de suport. 

 • Reduir el nombre d’estudiants que repeteixen curs. 

 • Augmentar l’assistència a classe. 

 • Abordar les necessitats familiars d’alimentació, habitatge i atenció sanitària a fi que la família doni suport a l’educació dels fills.

3. Intervenció

El programa té dos mòduls: 

1. Intervenció per als alumnes:

 • Processos de formació: aprenentatge cooperatiu que ensenya estratègies metacognitives, amb formació directa, pràctica guiada i avaluació del progrés. 

 • Plans d’estudi: programa centrat en la lectoescriptura. Comença amb tècniques de lectura basades en l’escriptura fonètica i introdueix progressivament la lectura habitual. 

 • Tutors: treballen amb alumnes que no assoleixen el nivell de lectura dels seus companys. Les tutories s’integren en l’ensenyament de l’aula per evitar les classes especials de suport, que resulten estigmatitzadores. 

 • Avaluacions: comproven els progressos i preparen un treball específic si cal. 
   

2. Intervencions al centre educatiu: 

 • Equip de solucions: se centra en l’educació i la participació dels pares per a augmentar l’assistència a classe i millorar la conducta dels alumnes. 

 • Facilitador: treballa amb els professors, col·labora amb l’equip de solucions i assegura la bona comunicació entre tots. 

 • Formació dels professionals: el personal educatiu rep formació intensiva abans i durant el desenvolupament del programa. 

4. Resultats

Els nens de famílies d’origen asiàtic amb ingressos baixos que comencen l’educació preescolar amb el programa Success for All (SfA) adquireixen les habilitats lectores bàsiques en el primer any d’educació primària. (Slavin i Yampolsky, 1992)

Una metaanàlisi de 29 models va classificar SfA com un dels tres programes amb evidència d’eficàcia més gran. (Borman, Hewes,Overman i Brown, 2003)

Els alumnes del programa SfA han demostrat més bons resultats que estudiants de les mateixes edats que no han seguit el programa a les escoles on anaven,segons un assaig de control  aleatori fet entre el 2002 i el 2006 (Borman et al., 2007) i una avaluació de la Universitat de Michigan. (Cheung i Slavin, 2016)

Els centres educatius que han adoptat el programa SfA tenen menys alumnes derivats a les classes especials de suport, com també un nombre menor d’alumnes que repeteixen curs. (Borman i Hewes, 2002).

Classificació

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

Com prevenir la discriminació i l’exclusió social a Espanya

A Espanya, no tots els grups immigrants es perceben de la mateixa manera. Segons aquest estudi, el 35,9 % dels ciutadans autòctons van declarar tenir contactes positius amb marroquins, mentre que la xifra s’incrementa fins al 59,8 % en la relació amb persones d’origen llatinoamericà.

Activitat

Europa, terra d’acollida per a tothom?

Som igual de solidaris amb tots els refugiats? En aquest cicle de conferències, coorganitzat amb l’Associació Catalana de Sociologia, analitzarem el paper d’Europa com a terra d’acollida.

Informe

Evolució de la bretxa salarial entre joves autòctons i immigrants a Espanya

De quina manera afecta el nostre origen als salaris? Analitzarem l’evolució de les trajectòries salarials de joves autòctons i immigrants entre el 2007 i el 2015.

Infodada

Condicionants demogràfics

Els canvis poblacionals es poden produir per variacions motivades per canvis naturals i per moviments migratoris.

Article

Educació compensatòria a primària: una mesura útil per als alumnes immigrants?

Funcionen els programes d’educació compensatòria adreçats a estudiants de col·lectius desfavorits? Aquest estudi mostra que només aconsegueixen beneficiar alumnes immigrants si tenen una proporció en el grup escolar que no supera el 50 %.

També et pot interessar

Desigualtat de gènere en la feina remunerada i no remunerada després de la pandèmia

Article

Desigualtat de gènere en la feina remunerada i no remunerada després de la pandèmia


Inclusió social

Després de la pandèmia, el 30% dels homes i el 33% de les dones amb fills menors teletreballen algun dia de la setmana. Segons aquest estudi, això podria afavorir més igualtat amb relació a les responsabilitats familiars.

Com prevenir la discriminació i l’exclusió social a Espanya

Article

Com prevenir la discriminació i l’exclusió social a Espanya


Inclusió social

A Espanya, no tots els grups immigrants es perceben de la mateixa manera. Segons aquest estudi, el 35,9 % dels ciutadans autòctons van declarar tenir contactes positius amb marroquins, mentre que la xifra s’incrementa fins al 59,8 % en la relació amb persones d’origen llatinoamericà.

Revisió sistemàtica de la recerca sobre vulnerabilitat rural

Article

Revisió sistemàtica de la recerca sobre vulnerabilitat rural


Inclusió social

Aquest article presenta una revisió sistemàtica de la literatura sobre recerca en matèria de vulnerabilitat rural per identificar les diferents tendències relatives a les fonts de vulnerabilitat socioambiental a l'Espanya rural.