L’efecte dels programes de jubilació anticipada sobre l’ocupació juvenil

Des dels anys setanta, l’edat efectiva de jubilació s’ha avançat respecte a l’edat prevista a la normativa, però els darrers anys molts països de l’OCDE han frenat aquesta tendència. Contràriament al que es desprèn d’una concepció força generalitzada, endarrerir la sortida del mercat laboral no fa baixar l’ocupació juvenil, sinó que podria impulsar-la.

Dades bàsiques

  • Àmbit geogràfic: països de l’OCDE.

1. Context

L’increment de l’esperança de vida i la reduïda natalitat posen en risc la sostenibilitat a llarg termini dels actuals sistemes de pensions. Molts països han optat per endarrerir l’edat de jubilació obligatòria per augmentar així les cotitzacions a la seguretat social i fer que baixi, al mateix temps, el nombre de pensionistes. No obstant això, hi ha un discurs que alerta sobre l’augment de la desocupació que aquesta mesura podria comportar per a les generacions més joves.
 

2. Debat

Böheim i Nice (2019) defensen que l’argument que la jubilació anticipada incrementa l’ocupació juvenil es fonamenta en dues premisses falses. En primer lloc, no hi ha motius per considerar que el nombre de llocs de treball sigui limitat; al contrari, comprovem que, a mesura que les economies esdevenen més complexes i especialitzades, es tendeix a la creació de noves ocupacions. La prolongació de la vida laboral, d’aquesta manera, sembla que repercuteix positivament en tots els grups d’edat i que estimula la generació de nous llocs de treball. La segona premissa que Böheim i Nice qüestionen és que els treballadors de més edat són fàcilment substituïbles per persones més joves, la qual cosa contradiu també les evidències sobre aquest aspecte.

L’examen dels efectes que les recents reformes dels sistemes de pensions han tingut en l’edat efectiva de jubilació i l’ocupació juvenil ofereixen més llum a aquest respecte. Els resultats d’aquests canvis posen de manifest que les taxes d’ocupació de les persones més grans es correlacionen positivament amb les taxes d’ocupació juvenil, encara que se’n desconeixen les causes.

Segons les dades disponibles, la jubilació anticipada no té l’efecte d’augmentar l’ocupació juvenil, però en canvi sí que sembla que incideix negativament sobre el creixement econòmic. En aquest sentit, exigirà a les generacions més joves que s’esforcin més per mantenir el nivell de les pensions, tant si és assumint una càrrega impositiva més gran com contractant plans de pensions privats complementaris.

3. Conclusions

La jubilació anticipada implica més costos laborals i pot disminuir la demanda de mà d’obra de qualsevol edat. Són molts els països de l’OCDE que revisen els seus sistemes de cotitzacions i prestacions socials per incentivar la permanència de les persones grans en el mercat laboral. Aquesta mena de mesures no sembla que impliquin riscos d’augmentar la desocupació entre els joves, sinó més aviat al contrari: impulsarien l’ocupació en aquest grup d’edat. Per contra, l’envelliment de la població laboral podria minvar la capacitat d’innovació de les empreses (Böheim i Nice, 2019).