Efecte de la població immigrant en la vida cultural del país

Aquest indicador analitza com influeix la presència d'immigrants en la vida cultural del país. L'indicador es presenta per a diferents grups amb l'objectiu d'observar com varia aquesta valoració segons el sexe, el grup d'edat, el nivell educatiu, l'activitat econòmica i el tipus d'hàbitat.

Aquest indicador deriva de la pregunta inclosa a l'European Social Survey sobre valors humans en què a l'enquestat se li demana si pensa que la vida cultural del seu país es veu perjudicada o enriquida per la presència d'immigrants. Les categories de resposta són les següents: Empobrida, Enriquida i Neutral. El nivell d'ingressos es presenta en quintils; els ingressos s'han dividit en cinc parts percentualment iguals (que agrupen el 20% dels ingressos), que donen lloc a cinc quintils. El primer quintil inclou els ciutadans amb ingressos més baixos, mentre que el cinquè quintil inclou els qui tenen ingressos més elevats. El nivell d’educació es presenta en tres grups associats als codis ISCED: Baix (ISCED 1 i 2), Mitjà (ISCED 3 i 4) i Alt (ISCED 5 o superior).

També et pot interessar